4.jpg

Pamokų laikas

PAGRINDINIS, VIDURINIS UGDYMAS

1.  8.15  –  9.00
2.  9.10  –  9.55
3. 10.05  –  10.50
Pietų pertrauka, (10.50-11.15)
4. 11.15  -  12.00
Pietų pertrauka, (12.00-12.25)
5. 12.25  –  13.10
Pietų pertrauka, (13.10-13.25)
6. 13.25  –  14.10
7. 14.20  –  15.05
8. 15.10  –  15.55

PRADINIS UGDYMAS

1.  7.45 - 8.30
2.  8.40 - 9.25
3.  9.35 - 10.20
4. 10.30 - 11.15
5. 11.30 - 12.15
6. 12.30 - 13.15

Mėnesio darbo planas

Telefonų numeriai

8 679 71332 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai
8 608 39097 - karjeros specialistė
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - psichologė
8 608 35074 - psichologė 1-6 kl. 
8-679 29109 - kompiuterinės techn. inžinierius
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Aktualu

 


 

 

Facebook

Tikslai ir uždaviniai

Vizija

Kazimiero Paltaroko gimnazija  - katalikiška, atvira kaitai, kūrybinga, demokratiška bendruomenė, siekianti aukštos ugdymo(si) kokybės ir skatinanti individualios pažangos augimą bei savivaldų mokymą/si.

Misija

 • Teikti kokybišką pradinį, pagrindinį, ir vidurinį išsilavinimą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams.
 • Stiprinti katalikišką tapatumą ir integralumą  įvairiose ugdymo srityse ir bendruomenės gyvenime.
 • Ugdyti dvasingą, kritiškai mąstančią, pilietišką asmenybę.
 • Stiprinti gamtos ir tiksliųjų mokslų, fizinio ugdymo inovatyvų mokymą.

VERTYBĖS, FILOSOFIJA, IŠSKIRTINUMAS

 • Gimnazija – tai mokslo ir sielovados šaltinis, kviečiantis besimokančius, dirbančius tikėti, pasitikėti ir dalintis, įsiklausyti ir išklausyti, nebijoti priimti sprendimų, vedančių į laisvę, išmintį ir ramybę.

 • Vertybės:

  Teisingumas, sąžiningumas, atvirumas, užuojauta, pagarba ir pagalba kiekvienam, tolerancija, nuoširdumas.

PRIORITETAS

Užtikrinti švietimo paslaugų kokybę, gerinant mokinių pasiekimus, kurti savitą gimnazijos aplinką ir puoselėti išskirtinumą.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Tikslas. Tobulinti vertybinio ir dvasinio ugdymo sistemą, stiprinančią ir įtraukiančią visą bendruomenę.
  1.1.Skatinti katalikiškų vertybių ugdymo patirties sklaidą.
  1.2. Stiprinti katalikišką bendruomenę,  siekiant pozityvaus gimnazijos mikroklimato ir ugdant kūrybiškas, pilietiškas, aktyvias, sąmoningas asmenybes.
 2. Tikslas. Efektyvinti ugdymo(si) kokybę, siekti kiekvieno mokinio pažangos, stiprinti gamtos, tiksliųjų mokslų ir fizinio ugdymo įnovatyvų mokymą.
  2.1.Tobulinti mokytojų kolegialų bendradarbiavimą, komunikaciją.
  2.2. Efektyvinti ugdymosi kokybę tenkinant mokinių savirealizacijos poreikius bei didinant mokinių asmeninę atsakomybę už mokymosi rezultatus.
  2.3.Užtikrinti duomenimis grįstą vadybą mokinių pažangai gerinti ir kryptingai tobulinti lyderystės kompetenciją.
  2.4. Tobulinti tėvų ir mokytojų bendrystę, įtraukiant tėvus į ugdymo procesą.
 3. Tikslas.Panaudojant mokesčio už mokslą, 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio ir aplinkos (ES, projektų, kt.) lėšas, atnaujinti ir modernizuoti mokymosi aplinkas, turtinant kabinetus šiuolaikiškomis mokymo(si) priemonėmis.
  3.1. Tęsti specializuotų kabinetų, klasių turtinimą, viešųjų gimnazijos aplinkų atnaujinimą,  stiprinti gamtos ir tiksliųjų mokslų, fizinio ugdymo inovatyvų mokymą.
  3.2. Sukurti edukacines ir poilsio zonas, užtikrinti mokinių saugumą.

Meniu

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas