Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

Ateitininkų įžodžio šventėje „ Lietuviais esame mes gimę“

Sausio 15 d. Šventosios Bernadetos kuopos ateitininkai dalyvavo ateitininkų įžodžio šventėje „ Lietuviais esame mes gimę“, kuri buvo skirta Sausio 13 – osios paminėjimui. Šventė vyko Rokiškio raj. Pandėlio miestelyje. Šventė  buvo pradėta iškilmingomis Šv. Mišiomis, kuriose net 15 moksleivių (iš Panevėžio, Pandėlio, Smilgių...) davė ateitininkų įžodį. Po Šv. Mišių parapijos namuose dalyvavome Sausio 13- osios minėjime, kur visos kuopos prisistatė patriotiškumo tema. Vėliau klausėmės  paskaitos „ Lietuviais esame mes gimę“, dalyvavome fotosesijose, žaidėme įvairiausius žaidimus, šokome, dainavome ir susiradome daug naujų draugų. Vakare visi  atėjome į bažnyčią, kur iš degančių žvakučių išdėliojome žodžius „ Tapk laisvu“.
    
Šv. Bernadetos kuopos ateitininkai. 

Vėliavos kėlimo ceremonijoje prie miesto savivaldybės

Sausio 13 d. minima lietuviams atmintina diena - Laisvės gynėjų diena. Mes ,Šventos Bernadetos kuopos ateitininkai,  sausio 13d. dalyvavome iškilmingoje vėliavos kėlimo ceremonijoje prie miesto savivaldybės. Skambant maršui buvo įnešta valstybinė vėliava, vėliau, giedant tautišką giesmę, ji buvo iškelta. Šia proga meras kvietė apsilankyti laisvės gynėjų dienai skirtuose renginiuose, skatino nelikti abejingais. Moksleiviai ir gimnazistai skaitė poeziją, atliko įvairius muzikos kūrinius.
Dalyvaudami šiame renginyje parodėme, kad mums svarbi  tautos praeitis  ir rūpi jos ateitis.

Šv. Bernadetos kuopos ateitininkai.

KASP Vyčio apygardos 5-ojoje rinktinėje

3c klasės mokiniai apsilankė KASP Vyčio apygardos 5-ojoje rinktinėje. Pradinukai klausėsi pasakojimų apie savanorišką tarnybą, karių pratybas, užduotis, tarptautines operacijas, matė ginklų parodą. Rinktinė yra gerai aprūpinta ir gali reaguoti į įvairaus pobūdžio kylančias grėsmes. Už ekskursiją dėkojame KASP Vyčio 5-os  rinktinės savanorei Mingailės mamai Vaidai Kučinskienei.

Mokytoja Gražina Bataitienė 

 

Šeimos savaitė 3c klasėje

3c klasėje vyko įdomi ir džiugi šeimos savaitės veikla, kurioje aktyviai dalyvavo mokinių tėveliai. Daug juoko suteikė kaukės gaminimas kartu su Martyno mama iš išaugtų drabužių. Reikėjo įsisiūti net keturias sagas. Natiurmortą padėjo tapyti Mariaus tėvelis. Gabrielės mama mokė pasidaryti gražią pakuotę dovanai. Dalyvavome akcijoje „Gerumas mus vienija“. Lietuvos “Caritui“ dovanojome knygutes, žaislus ir saldainius.

Ačiū 3c klasės mokinių tėveliams už pagalbą talkos metu ir organizuotą šeimos savaitės kūrybinę veiklą.

Mokytoja Gražina Bataitienė 

Pasibaigė mokinių foto konkursas "Profesijos Panevėžio mieste"

Pasibaigė mokinių foto konkursas "Profesijos Panevėžio mieste". Šis konkursas buvo bendras Panevėžio pedagogų švietimo centro, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Panevėžio miesto PIT konsultantų projektas, skatinantis domėjimąsi Panevėžio mieste esančiomis profesijomis.

Diplomais ir atminimo dovanėlėmis apdovanoti:

II-osios vietos laimėtoja VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko g-jos Igb mokinė Salvija Vaičikonytė;

III-osios vietos laimėtoja Rūta Ivanauskaitė III ga mokinė;

III ga mokinei Daliai Karanauskaitei už aktyvų dalyvavimą fotografijų parodoje - konkurse "Profesijos Panevėžio mieste" įteikta padėka ir atminimo dovanėlė.

Paruošė neformalaus būrelio "Jaunieji fotografai" vadovas Stasys Skrebys 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas gimnazijos

Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną - paminėjo visa VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė. 8 val. mokiniai su savo dalykų mokytojais, išsirikiavę koridoriuose ir susikibę už rankų į ,,Vienybės grandinę”, klausėsi radijo laidos apie Lietuvos kelią į nepriklausomybę, 1991-ųjų metų sausio 11-12 dienų politinę padėtį, tragiškus sausio 13-osios įvykius ir vieningą mūsų tautos pasipriešinimą, laisvės apgynimą. (Laidą paruošė istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas, teatro meno mokytoja Janina Bardauskienė. Skaitė gimnazistai Lukas Benašas, Jokūbas Tulaba ir Gabrielė Prunskaitė).

Pradinių klasių mokiniai, pasipuošę tautiniais rūbais, nunešė ir padėjo vainiką prie J. Zikaro skulptūros ,,Skausmas” Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje. Gimnazijos kieme moksleiviai uždegė žvakeles – tai buvo deganti širdis 1991 sausio 13 - osios aukoms atminti.

Paruošė Regina Stumbrienė, nuotraukos Stasio Skrebio 

Suvienytos jėgos – mūsų visų padėka už laisvę kovojusiems

Mokiniai, noriai prisidėdami prie Laisvės Gynėjų dienos paminėjimo akcijų, penktadienį dar kartą parodė savo sąmoningumą ir meilę Lietuvai. Dėkojame mokytojams, kurie, prisidėdami prie pilietinės iniciatyvos „Jaunimas už laisvę“, paskatino tradicinius pagarbos ženklus už laisvę žuvusiesiems: tylos minutę mokykloje, Lietuvos himno giedojimą bei specializuotą istorijos pamoką, skirtą Sausio 13-osios įvykiams, kovoms už laisvę bei diskusijoms apie pilietiškumą ir nepriklausomybės kainą.

Pilietinių iniciatyvų kūrimu, skatinimu ir jaunuomenės įtraukimu rūpinasi atsakingos, savo tautines pareigas suvokiančios organizacijos. Tą suprasdami, norime  padėkoti Tarptautinei istorinio teisingumo komisijai, nuo 2008-ųjų kasmet akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, pakviečiančiai Lietuvos mokyklas ir visus Lietuvos žmones vieningai paminėti pergalę prieš agresorių, lygiai 8.00 val. dešimčiai minučių uždegant solidarumo žvakutes languose. Žvakių kaip laisvės idėjų pergalės prieš brutalią jėgą šviesoje susikaupimo minutės atrodo dar gilesnės ir prasmingesnės.

Savo aktyvumu jaunimas džiugino ir Sausio 13-osios įvykiams pažymėti skirtoje LR Seime vykusioje konferencijoje „Atmintis gyva“. Čia pranešimus skaitė ir apie istorinės atminties išsaugojimą bei perdavimą ateinančioms kartoms diskutavo ne tik politikai, visuomenės veikėjai, bet ir moksleiviai.

Kiekvienas jaunimo pilietiškumo ženklas – kelias vieningos tautos link. Sveikiname ir skatiname ir toliau visus aktyviai prisidėti prie vykdomų akcijų ne tik mintimis, ne tik žodžiais, bet ir darbais.

 

Pagarbiai, „Drąsinkime ateitį" komanda

Sausio 13-osios atmintis gyva

Istoriją sudaro šimtmečiai ir šimtmečių vertos dienos. Prie tokių įvykių drąsiai galime priskirti Sausio 13–osios įvykius. Vis labiau tolsta toji diena ir išgyvenimai, kuriuos buvo lemta patirti kelių kartų žmonėms. Lietuvoje gimė karta, kuri apie šiuos įvykius žino tik iš mokyklinių vadovėlių ar mačiusių šiuos herojiškus įvykius žmonių pasakojimų.

Tarp suaugusiųjų, dieną ir naktį budėjusių prie Parlamento ir kitose vietose, visą laiką šmirinėjo vaikai. Šiandien tie berniukai ir mergaitės, tuomet kažką veikiantys ant nutrypto, purvino grindinio, jau subrendę žmonės. Vaikystė, susijusi su rūsčiais sausio 13–osios atsiminimais, neleidžia jiems ir mums užmiršti, kad visi esame Nepriklausomos Lietuvos piliečiai, atsakingi už tautos ateitį.

1991 metų sausio 11 d. sovietų armija pradėjo atvirą terorą prieš Nepriklausomą Lietuvą. Žmonės žinojo, kad prie Parlamento, televizijos bokšto, kitų svarbių objektų jie gina savo ir savo vaikų laisvę ir ateitį. Žmonės greitai atsiliepė į savosios valdžios kvietimą ginti Lietuvos Nepriklausomybės objektus, pirmiausia televizijos bokštą ir Parlamentą. Manyta, kad minios žmonių, apsupusios minėtus objektus, galbūt privers kariuomenę atsisakyti pulti. Budėti prie Parlamento jau buvo gana įprasta. Tik dabar dieną ir naktį prie Lietuvos širdimi pavadintų Parlamento rūmų rinkosi tūkstančiai žmonių. Parlamentą ginti buvo pasiruošta ir ginklu. Rūmuose įsikūrė menkai ginkluoti, bet patriotiškai nusiteikę savanoriai.

Tragiškiausi buvo sausio 13-osios nakties įvykiai prie televizijos bokšto. Žuvo 14 žmonių, sužeista virš 800. Tauta iškilmingai pagerbė žuvusiųjų atminimą.

Ištrauka iš Panevėžio 8 klasės moksleivės pasakojimo:
„Tą naktį aš buvau Vilniuje pas giminaičius. Jie gyveno prie pat televizijos bokšto. Iš balkono gerai matyti bokštas ir aikštė aplink jį. Vėlai vakare pradėjo važiuoti tankai. Žmonių buvo begalės. Desantininkai pradėjo šturmą. Žmonės nesitraukė. Pasigirdo šūviai. Aš, sesuo ir pusbrolis išėjome prie bokšto. Kai nuėjome, jau buvo sužeisti žmonės. Kelios močiutės meldėsi , kiti skandavo- „Lie-tu-va, Lie-tu-va“. Kai pasipylė šūviai iš eilės, pasidarė labai baisu. Šalia manęs sužeidė vyrui koją. Staiga sesuo parodė, kaip į greitosios pagalbos mašiną įkėlė merginą. Vėliau sužinojau, kad ten buvo Loreta Asanavičiūtė. Ji mirė. Po kelių valandų grįžome namo. Tuoj paskambinau mamai į Panevėžį ir verkdama viską papasakojau.“

Kas ši tuometinė Panevėžio moksleivė šiandien? Gal ji gyvena šalia mūsų. Atsiliepkite žinantieji, kas buvo ši mergaitė? Įamžinkime Sausio 13-osios- Laisvės gynėjų dienos atminimą.

Juozas Brazauskas, istorijos mokytojas ekspertas


Šeimos savaitės renginiuose 1c klasė

1c klasės tėvelių organizuoti pradinukų Šeimos savaitės renginiai, sustiprino Kalėdų džiaugsmo laukimą. Klasės bendruomenė dalyvavo labdaros akcijoje „Gerumas mus vienija“- dovanojo vaikiškų knygelių. Mato S., Pijaus, Kasparo U. šeimos nariai kūrė prakartėles. Monikos mama vedė pokalbį – viktoriną ,,Saugumas gatvėje ir namuose“. Ugnės mama pakvietė į popietę ,,Sūrio kelias“. Arno mama ir sesutė Grėta mokė kalėdinių dainų.
Ačiū visiems klasės mokinių tėveliams už sukurtą kalėdinę nuotaiką, galimybę žiūrėti kalėdinį – naujametinį spektaklį „Meri sugrįžimas“, susitikti su Kalėdų seneliu, pagalbą švenčiant ir dalinantis gerumu adventinėje popietėje ,,Kalėdų stebuklo belaukiant“.

Mokytoja Kristina Tamauskienė 

Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojasNaudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 © Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional